ลงพื้นที่จัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ เกี่ยวกับโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ณ ตลาดกอบกาญจน์นฤมิต เพื่อรวบรวมผลงานไปนำเสนอแก่คณะกรรมการในโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail