รองพิพิศน์ฯร่วมเดินขบวนกิจกรรมกีฬาสี “กัลปพฤกษ์เกมส์”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเดินขบวนกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันระหว่างคณะสี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี “กัลปพฤกษ์เกมส์” ณ สนามกีฬากลาง
เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพ สุขภาพจิต และสุขลักษณะนิสัยที่ดี เป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งมีคณะครู บุคลากร โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail