พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 144 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑ (EHA Forum 2018) ที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเกียรติบัตร ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีผ่านการประเมิน EHA ปี ๒๕๖๑ ระดับเกียรติบัตรด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด ด้านการจัดการคุณภาพน้ำดื่มหยอดเหรียญ/น้ำดื่มบรรจุขวด ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป ด้านการจัดการมูลฝอยที่มีพิษหรืออันตรายจากชุมชน ด้านการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้านการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ด้านออกหนังสือรับรองการแจ้ง ด้านการออกใบอนุญาต ด้านการออกคำสั่งทางปกครอง และด้านการเปรียบเทียบปรับและการดำเนินคดี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และนายกัมปนาท บุญสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รับมอบเกียรติบัตรจากนายแพทย์วีระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail