ประชุมโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักการช่าง ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง จัดประชุมโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามโครงการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินการจัดประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี และเพื่อเตรียมดำเนินการปิดประกาศประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail