ประชุมประชาคมระดับท้องถิ่นระดับชุมชน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง

การประชุมประชาคมระดับท้องถิ่นระดับชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน แต่ไม่ปรากฏโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบกับเทศบาลจะต้องดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail