ประชุมคณะกรรมการดูแลเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง

นางสุภาวดี ศรีเปารยะ พร้อมด้วย ดร.สุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาล ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดูแลเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และพิจารณาถึงความสำคัญของการจัดทำเว็บไซต์,โครงสร้างเว็บไซต์เดิม,โครงสร้างเว็บไซต์ใหม่ และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนการจัดข้อมูล/กอง ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail