นิเทศติดตามผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง

นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ จากนายพล ศรัทโธ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการ กิจกรรม และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบการป้องกันการทุจริต การป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การสร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป้าหมายให้เกิดการบริหารจัดการท้องถิ่นที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานตามเจตจำนงที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้แสดงไว้ อันเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail