ทน.สฎ.ร่วมงานแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญฯ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงานแถลงข่าว “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ ๙ แห่ง ตามรอยสักการะ ๑๐๘ พระปฏิมา” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดไทร (บ้านดอน) ซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการแถลงข่าว ทั้งนี้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ ๙ แห่ง จะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และออกเดินทางไปตามเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ ๙ แห่ง ได้แก่ วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา อาสนวิหารเทวดาราฟาเอล วัดพัฒนาราม วัดไทร (บ้านดอน) วัดธารน้ำไหล วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร มัสยิดยุ้มอีตุลอิสลาม และวัดสมุหนิมิต

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail