ทน.สฎ.ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ที่นำคณะผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีจำนวน ๑๘๖ คน มาศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุและด้านการส่งเสริมอาชีพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ซึ่งกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความรู้และนำเสนอผลงานของการส่งเสริมอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ตัวแทนชุมชน ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มปั่นจักรยานสตรีตรอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ภัตตาคารมณเฑียร

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail