ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 161 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชุมชนและประธานชุมชน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ และคณะแกนนำสตรี จำนวน ๑๓๕ คน มาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายเรื่องบทบาทผู้นำในการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการชุมชน วัดไทร

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail