ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองควนลัง จังหวัดสงขลา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองควนลัง จังหวัดสงขลา ที่มีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างจำนวน ๒๐ คน มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างได้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ พัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความกว้างไกล ก้าวหน้า สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและบุคคล ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยริมน้ำ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย : นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุลและนางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail