ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ
ที่นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน ๑๕๐ คน เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปด้าน “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับเทศบาลตำบลแพรกษา มีพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องอาหารมณเฑียรใหม่

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail