ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.เกตรี จ.สตูล

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี จังหวัดสตูล ที่นำคณะผู้บริหาร สภาเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน เข้า ศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปด้าน “การบริหารจัดการขยะในชุมชน” ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อ เป็นการสร้างจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน ในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะให้ชุมชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยมี ประธานชุมชน พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail