ต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน LPA ประจำปี 2561

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 147 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : ประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งการตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ(LPA) ดังกล่าว เป็นโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑.ด้านการบริหารจัดการ ๒.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ๓.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ๔.ด้านการบริการสาธารณะ และ ๕. ด้านธรรมาภิบาล ทั้งนี้ได้มีการตรวจประเมินในทุกๆ ปี เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้สามารถปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail