คณะประเมินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง

คณะประเมินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ลงพื้นที่ตรวจประเมินด้านการตรวจเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการเชิงประจักษ์ ของเทศบาลฯ ทั้ง ๔ องค์ประกอบ คือ ด้านเมืองอยู่ดี ด้านคนมีสุข ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และด้านเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี
ซึ่งประกอบด้วย

๑.เยี่ยมชมห้องควบคุม CCTV ณ กองสวัสดิการสังคม
๒.เยี่ยมชมการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย ณ สนามเทศบาล
๒.เยี่ยมชมเกษตรอินทรีย์/สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ณ กองสวัสดิการสังคม
๔.เยี่ยมชมนวัตกรรม “รถกับข้าว”ตลาดกอบกาญจน์
๕.เยี่ยมชมระบบ e-learning,ระบบการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนเทศบาล ๓
๖.เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วัดไทร
๗.เยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุข บึงขุนทะเล
๘.เยี่ยมชมชุมชนปลอดขยะชุมชนโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต

ทั้งนี้มี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และภาคีเครืยข่ายจากส่วนต่างที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail