การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล ๔ “โพธิ์ทองเกมส์”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล ๔ “โพธิ์ทองเกมส์” ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “โพธิ์ทองเกมส์” ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม ซึ่งการแข่งขันกีฬานี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ตระหนักถึงความ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนตามความถนัดของแต่ล่ะบุคคล ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail