การส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 126 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสากิจชุมชน OTOP ส่งเริมการขยายตลาด ซึ่งเน้นผ่านช่องทางออนไลน์
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาบรรยายให้ความรู้ โดยมี รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประธาน/คณะกรรมการชุมชน ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมวังใต้ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail