อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 139 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการตักบาตร ทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือน และการประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธาน/คณะกรรมการ และชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรม โดยมีวิทยากร ดร.วงศ์ศิริ เรืองศรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้
##ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันเข้มแข็ง ต้านยาเสพติด” ณ บริเวณสนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail