โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 430 ครั้ง

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะจัดอบรอมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข โดยมีเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

โดยจะจัดอบรมใน วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
ณ ภัตตาคารมณเฑียร ถนนลูกเสือ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดังนั้น เทศบาล จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมอบรมกฎหมาย ดังกล่าว สามารถมาสมัครได้ โดยกรอกใบสมัครตามลิงค์ดังนี้

 

>>ใบสมัครเข้าอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<<

 

การปิดรับสมัครในวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561
อนึ่ง หากจำนวนครบ 40 คน จะเปิดรับสมัครโดยพื้นที่ โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงวันปิดรับสมัคร(ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail