โครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย ตลาดศาลเจ้า (Street Food)

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง

โครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย ตลาดศาลเจ้า ถนนตีเหล็ก (Street Food)
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย (Street Food) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดศาลเจ้า ถนนตีเหล็ก จำนวน ๑๓๐ คน เข้ารับการอบรมในหลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร และนำไปปฏิบัติ รวมถึงผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาลจากศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาให้ตลาดศาลเจ้า ถนนตีเหล็ก เป็นตลาดต้นแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถี (Street Food) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ประกอบการตลาดศาลเจ้า ถนนตีเหล็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail