เปิดการแข่งขันเทควันโด ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยนายกเทศมนตรีฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 158 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดพร้อมให้โอวาท การแข่งขันเทควันโด “เมืองร้อยเกาะสุราษฎร์ธานีเทควัคโดโอเพ่น” ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี การจัดการแข่งขันครั้งนี้จัดโดยตัวแทนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สโมสร SADUDEE TAEWONDO และโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เพื่อสร้างโอกาสในการเล่นกีฬาเทควันโดของเยาวชน ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ มีน้ำใจนักกีฬา เป็นการแสดงศักยภาพ ความสามารถและทักษะเทควันโดจากประสบการณ์จริง ถือเป็นจุดเริ่มต้นส่งเสริมให้นักกีฬาไปสู่ระดับทีมชาติไทย ในการแข่งขันครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๕๔๕ คน จาก ๓๓ ทีม ทั้งนี้มีนักกีฬา และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบรรจงบุรี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail