ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 124 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารฯ พนักงานเทศบาลฯ และประธานคณะกรรมการชมรมพ่อค้าแม่ค้าแผงลอย (ตลาดศาลเจ้า) ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ “พัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยววิถีไทย” เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบ (model) การจัดบริการอาหาร Street food ที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาล อาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนในการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ/ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ และประชาชนผู้บริโภคในการพัฒนาอาหารริมบาท วิถีให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค ณ ตลาดศาลเจ้า

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail