ร่วมแถลงข่าวเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 124 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานแถลงข่าวโครงการกิจกรรมงานประเพณี ชักพระ – ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (๒๑-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสองภูมิภาค ตามวิสัยทัศน์
“เข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานี ออกพรรษาเที่ยวงานชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ซึ่งมีนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าว
ในส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี, นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วม
และในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี มีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และน.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และสอดรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและออกพรรษาของประเทศไทย

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail