ร่วมแถลงข่าวเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ซึ่งมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ,เตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีมอบขาเทียมพระราชทานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail