ร่วมบันทึกเทปรายการ “โลกสวยใสไร้ขยะ”

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางกนกพร ลิ่มสุวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอย ร่วมบันทึกเทปรายการ “โลกสวยใสไร้ขยะ” #๔ ตอน “โรงเรียนจอยกับการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน” ซึ่งโรงเรียนจอยเป็นโรงเรียนในเขตเทศบาล โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาการกำจัดขยะ และส่งเสริมกิจกรรมที่ลดปริมาณขยะหลากหลายกิจกรรม เช่น ธนาคารขยะในโรงเรียน การคัดแยกขยะ การสร้างการมีส่วนร่วมจากนักเรียนและครูในการร่วมกันลดใช้พลาสติก ในประเด็นภาพร่วมการดำเนินการแก้ปัญหาขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนจอยในการแก้ปัญหาขยะและแผนงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลในอนาคต

ภาพข่าว โดย ส.ต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ
เนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์เทศบาล ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail