รับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 288 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มาทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เฝ้ารับเสด็จพร้อมเข้ารับพระราชทานเข็ม ทั้งนี้นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกราบทูลเบิกผู้ทูลเกล้าถวายเงินเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE เบิกผู้เข้ารับพระราชทานเข็ม และเบิกเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เข้ารับพระราชทานเงินเข้ามูลนิธิ TO BE NUMBER ONE โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ คณะครูนักเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail