พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 146 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้ศิษย์แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และเพื่อให้ครูยอมรับเป็นศิษย์ พิธีใหว้ครูจึงเป็นเสมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะยืนยาวตลาดไป
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail