พิธีไหว้ครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง

พิธีไหว้ครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายรณชัย เรืองรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ และเป็นการเชื่อมความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป โดยมีนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมได้ให้โอวาทแก่นักเรียน ทั้งนี้ได้เจิมหนังสือ อุปกรณ์กีฬา และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ส่งผลงานเข้ารประกวดในกิจกรรมวันครู โดยมีคณะครู สมาคมผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมที่ ๑-๖ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail