พิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านสุขภาพพัฒนาศักยภาพของแกนนำสุขภาพชุมชน

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง

งานภาคประชาชน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านสุขภาพตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพของแกนนำสุขภาพชุมชน ในด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน ในปีที่ผ่านมาประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ และร่วมกันวางแผนเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งมีวิทยากร นายแพทย์จารุ เตชะศรินทร์ มาบรรยายเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ในการกิจกรรมได้มีพิธีเชิญชูเกียรติ “แกนนำสุขภาพชุมชนต้นแบบ” มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล แกนนำสุขภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า ๗๐๐ คนเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดยนางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail