ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ กองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑เพื่อร่วมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ที่ผ่านมาก และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ รวมถึงระเบียบวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ และนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สำนัก/กอง ตัวแทนชุมชน ชมรมต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail