ทน.สฎ.ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับตำบลคลองจิก จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยดร.สุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชนของประชาชน และเรื่องการบริหารงานชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับทางเทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน กรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรี มาศึกษาดูงานด้านการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเค พาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail