ทน.สฎ. ร่วมพิธีเคารพศพ คุณแม่มุ้ยห้อ แซ่เอี้ยว

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเคารพศพคุณแม่มุ้ยห้อ แซ่เอี้ยว (แซ่ฮ้อ)อายุ ๘๗ ปี เป็นครั้งสุดท้าย ที่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ด้วยโรคชรา ซึ่งเป็นมารดาของ นางยี่สุ่น อินทร์จันทร์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ มูลนิธิจิตธรรมสถาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail