ทน.สฎ. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองปากพนัง จ.นครศรีฯ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 137 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดไทร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ที่นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สมาชิกคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๓๕๐ คน มาศึกษาดูงานด้านการจัดการชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนในการบริการจัดการกลุ่มอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชุมชนต่อไป

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail