ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 153 ครั้ง

#ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการองค์กรสตรีเทศบาลและอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับชุมชน จำนวน ๙๖ คน เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปด้าน “การขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มองค์กรสตรี” ของกองสวัสดิการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โคยมี ผอ.กองสวัสดิการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒

ภาพข่าวและเนื้อหข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail