ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนรักษ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนรักษ์ จ.ชุมพร

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนรักษ์ จ.ชุมพร
ที่นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนรักษ์ จำนวน ๕๕ คน เข้า ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฟังบรรยายสรุปด้าน “การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ” ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมี ผอ.กองสวัสดิการ ประธานและคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุ เขตเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องอาหารมณเทียร ถนนลูกเสือ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail