การอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง

การอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมาย ป้องกันความเสียหายจากการเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายผิดพลาด ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทศพล งานไพโรจน์ ทนายความ และ นายทรงยศ ยอดดนตรี ทนายความ/รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐๐ คน นอกจากนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องอาหารมณเทียร ถนนลูกเสือ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail