การอบรมการวิ่ง ครูดิน “วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง”

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 187 ครั้ง

การอบรมการวิ่ง ครูดิน “วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง”
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับและขอบคุณวิทยากร นายสถาวร จันทร์ผ่องศรี (ครูดิน) อดีตนักวิ่งทีมชาติไทย ที่มาให้ความรู้ถึงกระบวนการวิ่งที่ถูกต้อง “วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ ได้วิ่ง” โดยนายวิทยา บุญทวีวัฒน์ ประธานชมรมเดิน-วิ่งเพื่อ สุขภาพสุราษฎร์ธานีและกรรมการชมรมฯ จัดการอบรมการวิ่งให้กับนักวิ่ง โดยมีนักวิ่งเข้ารับการอบรมจำนวนมาก ณ โรงยิมสนามกีฬากลางสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail