ท.5 จัดพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศฯ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ และค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาท เพื่อให้นักเรียนใหม่โรงเรียนเทศบาล ๕ ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ รับทราบแนวทางปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในสถานศึกษาใหม่ ซึ่งมีรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดยนางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail