โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน หลักสูตร “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดระเบียบชุมชนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อได้มีโอกาสศึกษาการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดระเบียบชุมชน และศึกษาหาความรู้ มาประยุกต์ในการพัฒนาชุมชนต่อไป ซึ่งมีชุมชนหลังคลัง และชุมชนสันติสุข พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทาง
ทั้งนี้ร่วมยินดีกับ นางอาซียะห์ นาคชชรินทร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “อัล-มุมินะฮตุ้ลกามีละฮ” ของสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิม (ประเทศไทย)

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail