ร่วมหารือ พัฒนาวัดไทรบ้านดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 220 ครั้ง

ร่วมหารือ พัฒนาวัดไทรบ้านดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชุมชน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประธานคณะกรรมการชุมชนวัดไทร ร่วมประชุมหารือกับทางวัดไทร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการร่วมพัฒนาวัดไทรบ้านดอน ปรับปรุงตัวอาคารเพื่อที่จะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม โดยทั้งนี้ประชาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าในปัจจุบันได้เปิดตัวอาคารเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันในเวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. โดยบรรยากาศภายในศาลาการเปรียญไม้หลังเก่าอายุกว่า ๑๐๐ ปี ของ วัดไทร (บ้านดอน) เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น สร้างโดยไม้เคี่ยมและไม้หลุมพอทั้งหลัง เดิมเคยเป็นศาลาการเปรียญ และเป็นที่ตั้งโรงเรียน ธรรม รตน. ศึกษา พ.ศ. ๒๔๗๖ สำหรับให้ พระสงฆ์ และสามเณรได้ศึกษาหาความรู้ปริยัติธรรม พระธรรมวินัย แต่ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ไม่ได้มีการเปิดเข้าใช้งานมาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยภายในตัวอาคารศาลามี “พระพุทธเญยยอญฏิมา” ประดิษฐานอยู่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชา อีกทั้งยังมีวัตถุโบราณ เช่น ระฆังทองเหลืองเก่าแก่โบราณในสมัยรัชกาลที่ ๓, ตำราสูตรยาโบราณ, อุปกรณ์ของใช้ทางพุทธศาสนา, ตู้พระไตรปิฏกเก่าแก่ และคัมภีร์เก่าแก่โบราณ

ภาพข่าว โดย ส.ต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ
เนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail