พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี หลักสูตร “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตสมดุลตามศาสตร์พระราชาและหลักทศพิธราชธรรม” ระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดธารน้ำไหล สวนโมขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในวันนี้ เพื่อมุ่งแสดงพลังการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุลตามศาสตร์พระราชาและหลักทศพิธราชธรรม ซี่งมีหัวหน้าส่วนราชการ แกนนำสตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail