พิธีลาสิกขาและมอบวุฒิบัตรสามเณรแกนนำธรรมบูชา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 111 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีลาสิกขา และมอบวุฒิบัตรสามเณรแกนนำธรรมบูชา สามเณรภาคฤดูร้อนตาม โครงการบรรพชาสามเณร แกนนำธรรมบูชา โดยมีนายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวสรุปรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อเพิ่มพูนปัญญา พัฒนาจิตใจ ของเยาวชนในท้องถิ่น ตามหลักของ ดร. MAXWELL MALTZ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนอายุ ๘ – ๑๖ ปี ทั้งนี้พระราชไพศาลมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ มอบเกียรติบัตรแก่สามเณร พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อุปถัมภ์โครงการ สามเณรดีเด่น และพี่เลี้ยงสามเณร ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จ.สุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail