ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม รางวัลพระปกเกล้าฯ และ LPA

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง

ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม เข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลพระปกเกล้า ๒๕๖๑ และคณะทำงาน LPA
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม เข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2561 และประชุมคณะทำงานฯ ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีดร.สุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับสมัครเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 2561 พร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด ทั้งนี้ได้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งกำหนดการประชุมหารือเพื่อประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail