ประชุมเตรียมพร้อมการทำบุญตักบาตรในวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 121 ครั้ง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมพิธีทำบุญตักบาตร วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นี้ บริเวณรอบศาลหลักเมืองฯ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในพิธีทำบุญตักบาตร ในทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของทุกเดือน โดยจะเริ่มวันแรกในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมตักบาตร การประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชั้น ๒

ภาพข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail