ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๖๒

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนางสุภาวดี ศรีเปารยะ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถูกต้อง ตามระเบียบ มีรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail