ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นระดับนคร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 129 ครั้ง

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นระดับนคร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ตลอดจนให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมรับฟังความคิดเห็น และเสนอแนะปัญหาต่างๆในชุมชนเพิ่มเติมต่างๆ และให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประชาคม ก่อเกิดการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ นำไปสู่การดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและบุคคลากร ในสังกัดเทศบาลฯ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. แกนนำสตรี ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรมวังใต้ .

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail