ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ มีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการพิจารณาญัตติต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑, เรื่องกระทู้ถามต่างๆ , เรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น , เรื่องการรายงานลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ นอกจากนี้มีการซักถามเรื่องอื่นๆ หลายประเด็น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail