ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อประธานแจ้งให้ทราบถึงโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชุมชนฝันบางใบไม้ ณ ลานเอนกประสงค์โรงแรม CBD ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น และทราบมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมกับพิจารณาโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาล โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน การสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมจำหน่าย การทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน รุ่นที่ ๓ จำนวน ๒๕ ชุมชน พร้อมทั้งประธานชุมชนรายงานกิจกรรมเสนอปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในชุมชนให้ทราบ ซึ่งมีรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอาหารริมน้ำ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุและนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail