ประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 2561 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนตลาดใหม่ (วังใต้-เทพมิตรศึกษา) เพื่อร่วมชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนตลาดใหม่ (วังใต้-เทพมิตรศึกษา) รูปแบบและแผนงานในการดำเนินโครงการ ร่วมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น เรื่องจากราคาวัสดุปรับเพิ่มขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง ตัวแทนจาก กฟภ.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดยนางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail