ประชุมชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 188 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจัดประชุมชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อร่วมกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดงานการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณศาลหลักเมือง ซึ่งจะจัดเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของทุกเดือน ซึ่งครั้งเริ่มในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม มีตัวแทนวัดในเขตเทศบาลฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ วัฒนธรรมจังหวัดฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ หอการค้าไทยจังหวัดสุราษฎร์ฯ ภัตตาคารลัคกี้ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหา โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail